Natječaji

Home »  Natječaji

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA “OREPČIĆI”

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

ODGOJITELJ/ICA

1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME DO POVRATKA DJELATNICE S PORODILJNOG DOPUSTA UZ PROBNI RAD OD 60 DANA

_____________________________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

PRALJA-SPRREMAČICA

1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME UZ PROBNI RAD OD 30 DANA

 

_____________________________________________________________________________________

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

KUHAR/ICA

1 IZVRŠITELJ NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME UZ PROBNI RAD OD 30 DANA

DJEČJI VRTIĆ „OREPČIĆI“

Faranski progon 12,

Kraljevica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

ODGOJITELJ

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– dokaz o radnom stažu(elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci)

a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Ako kandidat/kinja ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanja izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca(rješenje, odluka, obavijest i sl.)

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ 121/17)dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103, citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „ Orepčići“, Faranski progon 12, Kraljevica 51262 s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića „Orepčići“.

Kraljevica, 08.04.2019. Predsjednica Upravnog vijeća:

Matea Dundović, mag.oec

_____________________________________________________________________________________

DJEČJI VRTIĆ „OREPČIĆI“

Faranski progon 12, Kraljevica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Stručni suradnik – psiholog

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme od 20 sati tjedno

Uvjeti:

 • Završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij psihologije

 • Znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka

 • Položen stručni ispit

 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o radnom stažu(elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Ako kandidat/kinja ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanja izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca(rješenje, odluka, obavijest i sl.)

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („ Narodne novine“ 121/17)dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103, citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „ Orepčići“, Faranski progon 12, Kraljevica 51262 s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića „Orepčići“.

Kraljevica, 12.03.2019. Predsjednica Upravnog vijeća:

Matea Dundović, mag.oec

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes