Opći i zakonski akti

Home »  Opći i zakonski akti

1) Ustav Republike Hrvatske
85/2010

2) Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
10/1997
107/2007
94/2013

3) Obiteljski zakon
116/2003

4) Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Mzo_2014
Izmjene i dopune_2017

5) Konvencija o pravima djeteta
Konvencija_izvornik
Konvencija_prilagođena djeci
Konvencija u ikonama

Dodatne informacije možete pronaći na stranici Unicef Hrvatska.

6) Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
107/2014

7) Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja
133/1997

8) Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću
133/1997

9) Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u
dječjem vrtiću
133/1997
4/1998

10) Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću
83/2001

11) Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u
dječjem vrtiću
114/2002

12) Pravilnik o sigurnosti igračaka
83/2014

13) Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

14) Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

15) Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Ministarstvo znanosti i obrazovanja

16) Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
63/08
90/2010

17) Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
105/2002
55/2006
121/2007

18) Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i
izobrazbi
Prosvjetni vjesnik, godina II., br. 2., Zagreb, 17.4.2000.

19) Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u
dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II., br. 2., Zagreb, 17.4.2000.

20) Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
Poslovni vjesnik, godina II., br. 2., Zagreb, 17.4.2000.

21) Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih
suradnika u dječjem vrtiću
Prosvjetni vjesnik, godina II., br. 2., Zagreb, 17.4.2000.

22) Prijedlog tema za stručno usavršavanje djelatnika dječjeg vrtića
individualno stručno usavršavanje_teme

23) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

 

Comments are closed.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes