NATJEČAJ za radno mjesto Stručni suradnik – psiholog

DJEČJI VRTIĆ „OREPČIĆI“

Faranski progon 12, Kraljevica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Stručni suradnik – psiholog

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme od 20 sati tjedno

Uvjeti:

–   Završen diplomski sveučilišni ili specijalistički studij psihologije

–  Znanje rada s informatičkim alatima za tekstualnu obradu podataka

–   Položen stručni ispit

–   Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Na Natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu)
  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • dokaz o  državljanstvu
  • dokaz o radnom stažu(elektronički ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25,st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • potvrda Centra za socijalnu skrb da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona opredškolskom odgoju i obrazovanju

Osim pisane prijave na natječaj, kandidati cjelokupnu dokumentaciju mogu dostaviti u izvornicima ili neovjerenim preslikama. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta psihologa predloženi kandidat je  dužan  dostaviti prije potpisivanja ugovora o rad.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), da uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843:, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona oprofesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj:157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21)dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se pronaći na poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018 godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra se da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić Orepčići zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi  intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela potpunu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni. Vraćanje natječajne dokumentacije vrši se na zahtjev kandidata.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Orepčići .

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja, poštom ili osobno, na adresu: Dječji vrtić „ Orepčići“, Faranski progon 12, Kraljevica 51262 s naznakom „Za natječaj“.

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića „Orepčići“.

Kraljevica, 10.01.2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Matea Dundović, mag.oec

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes