Natječaj za zaposlenje

 

DJEČJI  VRTIĆ  “ OREPČIĆI”

Faranski progon 12

Kraljevica, 18.10.2022.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” broj 10/97, 107/07 , 94/13 , 98/19 i 57/22) i članka 38. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Orepčići raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

za  zasnivanje radnog odnosa

 

za radno mjesto SPREMAČ

 

-1  izvršitelja na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

 

 

Uvjeti:

prema člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 7. Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Orepčići .

 

  • završeno osnovnoškolsko obrazovanje

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Prijava na natječaj (vlastoručno potpisana),  sadrži slijedeće priloge:

  • životopis
  • dokaz o završenom osnovnoškolskom obrazovanju
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji mjesec dana od dana objave Natječaja)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
  2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  3. potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

  • položen vozački ispit

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi  kandidati su dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu  kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj  osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 i poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

 

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra se da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić „Orepčići“  zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom. O održavanju intervjua kandidati će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu.

 

 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose osobno ili putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Orepčići, Faranski progon 12 , Kraljevica s naznakom “ natječaj za zasnivanje radnog odnosa”.

 

Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Dokazi u izvorniku predloženi kandidat prilaže prije sklapanja ugovora o radu.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

—————————————————————————————————————————

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Ustanove dana 19.10.2022.  i traje do 26.10.2022.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Matea Dundović , mag.oec.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

BizStudio-lite Theme by SketchThemes